Sponsoren
Links

The Indian Maharadja
Vandaag jarig
Tony Andrade Lopes
Max van Hees
Max van Hees
Dennis Nohar
Android app on Google Play


Arbitrage 

Zoals bij elke sport, is ook bij hockey een scheidsrechter nodig. De spelregels worden bepaald door de hockeybond (KNHB) en dienen strikt te worden nageleefd door de scheidsrechters en spelers.

De scheidsrechters kun je verdelen in clubscheidsrechter (CS), clubscheidsrechter+  (CS+), bondsscheidsrechter in opleiding (BIO) en bondsscheidsrechter (BS). De laatste twee worden door de bond aangewezen voor bepaalde hockeywedstrijden uit de bondscompetitie - bij HC Capelle wordt uitsluitend Heren 1 aangewezen door de bond. De overige wedstrijden worden begeleid door clubscheidsrechters. De clubscheidsrechters worden daarvoor door onze club opgeleid en ontvangen bij het behalen van het scheidsrechtersdiploma een kaart. Voor onze juniorleden in de A-B lijn is het behalen van zo'n scheidsrechterskaart een verplichting. Hierdoor kunnen zij de C en D jeugd fluiten en daarnaast leren ze de spelregels goed kennen. Voor de allerjongste hockeyers wordt er voor de begeleiding een beroep gedaan op de ouders, zodat ook zij opgroeien met de spelregels. Overigens kunnen ouders vrijblijvend aansluiten om een kaart te halen. Het is toch prettig om ook de spelregels goed te kennen als je zoon of dochter een wedstrijd speelt.


CS+ is een opleiding voor een stap boven de clubscheidsrechter, maar je blijft hierbij wel gewoon op HCC  fluiten. Je wordt opgeleid en begeleid door een ervaren leercoach die je tijdens een aantal workshops beter gaat laten fluiten. Hierdoor kun je ingezet worden bij de wedstrijden van de hogere teams. Voor deze CS+ scheidsrechter moet je rekenen op een periode van een half tot een heel jaar, waarbij je na een positieve eindbeoordeling, zelfstandig op wedstrijden ingezet gaat worden. Voor meer informatie: [email protected]


Aanwijsbeleid


Scheidsrechters en spelleiders worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissie. De aanwijzing gebeurt via LISA. Uiterlijk op maandagavond staan de scheidsrechters voor het volgend weekend vermeld in het wedstrijdoverzicht op de website. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd. 


Jeugdleden uit thuisspelende A- en B-elftallen die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart worden op zaterdag ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Er wordt voldoende rekening gehouden met voorbereidingstijd voor de eigen wedstrijd van die dag. Indien nodig worden ook spelers van uitspelende teams ingedeeld. A- en B leden met "ruime ervaring" kunnen ook worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden.


Jeugdleden uit thuisspelende A- B- en C- teams die (nog) geen scheidsrechterskaart hebben kunnen worden ingedeeld als spelleider bij jongste jeugd wedstrijden. Er wordt dan samen gefloten met een ouder van het jongste jeugdteam. 


Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid. 


Iedereen die als scheidsrechter of spelleider staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten, dan wel zelf voor tijdige en passende vervanging te zorgen. Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet, vraag dan om hulp bij je coach of teammanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zélf ook buiten je team naar een vervanger.


In LISA worden alle fluitbeurten geregistreerd. Meld daarom vervanging van scheidsrechters om te voorkomen dat je op korte termijn weer ingedeeld wordt. Alleen in uiterste nood kan worden afgezegd bij de scheidsrechterscommissie. Ben je voor langere tijd ziek/geblesseerd/met vakantie etc. stuur dan even een mailtje naar de scheidsrechterscommissie ([email protected]). Daarmee voorkom je dat je opgesteld wordt.


Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Lisa. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet. Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt. Bij herhaaldelijk niet komen opdagen voor een fluitbeurt word je voor het spelen van een thuiswedstrijd geschorst. De schorsing wordt door het bestuur uitgesproken. Degene die te laat bij een wedstrijd verschijnt waardoor de wedstrijd te laat start kan een extra fluitbeurt toegewezen krijgen. Als binnen één team een of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen dan kan de scheidsrechterscommissie besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor scheidsrechters te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.


De aanwijzing van scheidsrechters is geen eenvoudige opgave en een tijdrovende bezigheid. Onderstaand zal de Arbitrage Commissie (AC) haar overwegingen, haar mogelijkheden en onmogelijkheden uiteenzetten, in de hoop meer begrip voor haar aanwijsbeleid te creëren.


Het bondsreglement van de KNHB schrijft voor dat alle "senioren, veteranen en jeugdwedstrijden in de categorie A t/m D” door "twee bevoegde scheidsrechters” (Bondsreglement 2013, art. E.1.5.) moeten worden begeleid op straffe van ‘een boete van maximaal € 225,00’ (Bondsreglement 2013, art. E.1.5.2.). Teneinde de vereniging te vrijwaren van eventuele boetes, zal de AC uitsluitend ‘bevoegde scheidsrechters’ aanwijzen.


Alle hockey(st)ers spelend in de B-jeugd of hoger moeten een spelregelcursus volgen, examen doen en een scheidsrechterskaart halen. Iemand die voldoende kennis heeft van de theoretische basis (de spelregels), is echter niet meteen een goede scheidsrechter. Het begint eigenlijk pas op het moment dat je je kaart hebt gehaald; hierna moeten allerlei andere competenties verder worden ontwikkeld, zoals persoonlijke uitstraling, communicatie, management, controle, etc. 


Inmiddels zijn er binnen HC Capelle veel actieve scheidsrechters dan zijn er ook nog de "verborgen kaarten”: leden en/of ouders die wel in het bezit zijn van een club scheidsrechterskaart (CS-kaart) maar waarvan het nummer niet bekend is bij de administratie (en dus niet bij de Arbitrage Commissie). In de loop van elk seizoen zal er minimaal 1 cursus worden gegeven voor degenen die (nog) niet in het bezit van een kaart zijn.


Bij HC Capelle worden jaarlijks in de categorie "senioren, veteranen en jeugdwedstrijden in de categorie A t/m D” circa 250 competitiewedstrijden gespeeld, die begeleid moeten worden door twee bevoegde scheidsrechters, dus circa 500 "fluitbeurten”. Door de dunne bezetting in de A- en B-jeugd, zullen veel ouders en/of niet-actief spelende leden die wel in het bezit van een CS-kaart zijn, ook geregeld op zaterdag gevraagd worden te fluiten. Als iedere actieve scheidsrechter zou fluiten, fluit je dus circa 5 keer per jaar.


Bij de scheidsrechterlijke aanwijzingen worden de volgende algemene spelregels gehanteerd:


1.bij het aanvaarden van Uw lidmaatschap bij HCC heeft U geaccepteerd dat U, na het volgen van een verplichte CS-cursus (B-jeugd en hoger), wedstrijden zult begeleiden als arbiter;


2.van ouders uit de JJ-categorie wordt verwacht dat zij aan het begin van elk seizoen de Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd volgen, en vervolgens JJ-wedstrijden gaan fluiten;


3.fluiten is een teamverantwoordelijkheid;


4.niet-actief spelende leden zullen altijd eerst telefonisch of per app benaderd worden of zij bereid zijn op zaterdag te fluiten;


5.alle seniorenteams en teams in de A- en B-lijn hebben arbitrageverplichtingen jegens de club; teams die zelf hun arbiters regelen worden verondersteld wèl hun arbitrageverplichting jegens de club na te komen;


6.vrijgesteld van arbitrageverplichtingen zijn uitsluitend EHBO’ers, Barhoofden, trainers en coaches en eventueel door het Bestuur aangewezen vrijwilligers;


7.ieder seniorenteam levert bij thuiswedstrijden min. 2 (twee) scheidsrechters voor wedstrijden op zondag;


8.ieder junioren A- en B-team levert bij thuis- en zo nodig bij uitwedstrijden min. 4 (vier) CS-scheidsrechters voor wedstrijden op zaterdag;


9.ieder junioren A- en B-team levert bij thuiswedstrijden min. 4 (vier) spelbegeleiders voor JJ-wedstrijden (zes-tallen) op zaterdag; deze arbiters worden gevormd door spelers en speelsters uit de A- en B-lijn die gezakt zijn voor hun examen CS-kaart of om andere redenen (nog) niet in het bezit zijn van hun CS-kaart


10.wedstrijden in de F-lijn worden gefloten door ouders;


11.wedstrijden van de achttallen worden, overeenkomstig het reglement van de de KNHB, gefloten door twee volwassenen, t.w. één scheidsrechter te leveren door de thuisspelende partij en één scheidsrechter te leveren door de bezoekende partij;


12.de coach en/of aanvoer(d)(st)er van elk seniorenteam en de coach van elk jeugdteam is verantwoordelijk voor een goed lopende organisatie en administratie t.b.v. de scheidsrechters binnen zijn/haar team;


13.er wordt naar gestreefd om de aanwijzing dusdanig te plannen dat eventuele teambesprekingen vóóraf niet in gevaar komen; dit betekent vaak dat er één speelronde zit tussen de wedstrijd die u moet fluiten en uw eigen wedstrijd;


14.speelt het team dat moet fluiten een uitwedstrijd, dan wordt hier qua tijd uiteraard rekening mee gehouden;


15.elke aangewezen scheidsrechter zorgt, indien hij onverhoopt verhinderd is, zèlf voor vervanging – in eerste instantie binnen je eigen team - en deelt de naam van de vervanger tijdig, doch uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd, mede aan de coach van het team dat hij had moet fluiten; kan de aangewezen arbiter bij verhindering geen vrijwillige vervanging vinden, dan zal hij de wedstrijd toch moeten fluiten óf, indien dit echt onmogelijk is, wijst de coach van het team dat moet fluiten een vervanger uit dat team aan;


16.het heeft geen zin je af te melden (per telefoon, mail, sms of whatsapp) bij het wedstrijdsecretariaat, de AC, je eigen coach of de coach van het team dat je moet fluiten; deze zullen geen actie ondernemen en niet voor vervanging zorgen;


17.het verdient aanbeveling dat elke coach, manager of aanvoer(d)(st)er er zich uiterlijk donderdagavond telefonisch van vergewist dat de aangewezen scheidsrechters of hun vervanger(s) ook daadwerkelijk komen;


18.bij een "no-show” (het niet komen opdagen zonder voor vervanging te hebben gezorgd) van een scheidsrechter, kunnen sancties worden opgelegd;


19.komt een scheidsrechter op de wedstrijddag niet opdagen ("no-show”) zorgt de coach van het thuis spelende team zelf voor vervanging.


Beleid gele en rode kaarten bij HC Capelle 


Sportiviteit en respect zijn voor HCC zeer belangrijke zaken. Hoe sportief we in het veld zijn, blijkt uit het aantal rode en gele kaarten die spelers uitgereikt krijgen tijdens hockeywedstrijden waarbij zij onze vereniging vertegenwoordigen. Aan het krijgen van een kaart zijn financiële gevolgen gekoppeld voor de speler/coach die de kaart(en) krijgt/krijgen uitgereikt: spelers/coaches die een gele of rode kaart krijgen moeten zelf de administratiekosten van de KNHB betalen plus een vereniging opslag van €2,50. 


De totale kosten voor een gele kaart zijn:


Jeugd Senioren 

Veldhockey€ 7,50 voor elke tweede en 

volgende gele kaart + €2,50 opslag€ 7,50 voor elke tweede en 

volgende gele kaart + €2,50 opslag

Zaalhockey

€ 7,50 voor elke tweede en 

volgende gele kaart + €2,50 opslag€ 7,50 voor elke tweede en 

volgende gele kaart + €2,50 opslag


Wat zijn de KNHB-regels?


Hier volgen de belangrijkste regels uit het Tuchtreglement (TR)van de KNHB over de rode en 

gele kaarten. Al deze regels gelden óók voor coaches en teambegeleiders. Maar zij krijgen in 

het uiterste geval geen speelverbod opgelegd maar een verbod tot begeleiden vanaf de 

teambank. Let op: de regels gelden zowel voor veldhockey als voor zaalhockey. Bij 

zaalhockey gelden echter strengere normen voor gele kaarten.


1. De gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) worden per seizoen geteld (TR 4.9).

2. Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld tenzij de coach tegelijkertijd speler is van het betrokken team. Let wel: kaarten voor coaches zijn persoonlijke kaarten. Dit betekent dat de kaarten van een coach bij elkaar worden geteld ongeacht de vereniging waar de kaarten behaald zijn. De competitieleider van de KNHB kan aangeven bij welke vereniging de coach de straf moet uitzitten (TR 5.4).

3. Wanneer een aanvoerder een gele kaart krijgt voor wangedrag van zijn of haar team, is deze kaart niet voor de aanvoerder persoonlijk mits de scheidsrechter dit duidelijk op het wedstrijdformulier heeft genoteerd. Er volgt dan alleen een spelstraf (TR 4.1 b).

4. Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. (TR 5.3)

5. Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (bijv. jongens A1 en Heren 1) moet het speelverbod worden uitgevoerd bij het team waarin de speler de meeste gele kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team beslist de competitieleider van de KNHB (TR 5.4).

6. Een vereniging moet alle speelverboden die het gevolg zijn van gele kaarten opleggen tijdens de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) (TR 4.4 c en 4.4 d).

7. Als de speelverboden niet meer in hetzelfde seizoen kunnen plaatsvinden, moeten ze in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) van het volgende seizoen worden uitgevoerd (TR 4.10).

8. Tegen een speelverbod als gevolg van gele kaarten is geen beroep mogelijk (TR 4.8).Wat betekent een gele kaart?


Veldhockey Zaalhockey 

1e gele kaartGeen consequentiesGeen consequenties

2e  gele kaartGeen consequenties; melding aan de vereniging en € 10 bijdrage in de administratiekosten.Geen consequenties; melding aan vereniging en betrokken speler/coach en en € 10 bijdrage in de administratiekosten.

3e gele kaartSpeelverbod voor de eerstvolgende wedstrijd; melding aan vereniging en betrokken speler/coach en € 10 bijdrage in de administratiekosten.Speelverbod voor de eerstvolgende zaalhockeywedstrijd; melding aan vereniging en betrokken speler/coach en € 10 bijdrage in de administratiekosten.

4e gele kaartSpeelverbod voor de eerstvolgende 2 wedstrijden; melding aan vereniging en € 10 bijdrage in de administratiekosten.Speelverbod voor de eerstvolgende 2 zaalhockeywedstrijden; melding aan vereniging en betrokken 

speler/coach en € 10 bijdrage in de administratiekosten.

5e gele kaart en volgende gele kaartenSpeelverbod voor de eerstvolgende 2 wedstrijden; melding aan vereniging en betrokken speler/coach en € 10 bijdrage in de administratiekosten.Speelverbod voor de eerstvolgende 2 zaalhockeywedstrijden; melding aan vereniging en betrokken 

speler/coach en € 10 bijdrage in de administratiekosten.

 

Rode kaart 


Inleiding


Hieronder vindt u informatie over de regels die gelden bij het verkrijgen van een rode kaart en over de tuchtprocedure. Tussen haakjes staat het betreffende artikel vermeld van het tuchtreglement (TR). 


In zijn algemeenheid geldt, dat alle regels m.b.t. spelers ook gelden voor begeleiders, met dien verstande dat zij geen speelverbod maar een verbod tot begeleiden vanaf de teambank opgelegd krijgen. Dit betekent, dat zij zich niet op of in de nabije omgeving van de teambank mogen bevinden tijdens de wedstrijd(en) waarvoor de schorsing geldt.


Rood betekent een tuchtzaak

Bij registratie van een rode kaart wordt tegen de betrokkene altijd een tuchtzaak aanhangig gemaakt. Er volgt daarom geen apart bericht aan de betrokkene over het aanhangig maken van een zaak, er gaat wel een melding naar de vereniging. De vereniging maakt in het geval van een rode kaart voor een jeugdlid het Meldingsformulier Wangedrag Junioren op en dient deze in bij het bonsbureau. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. 


Schriftelijke of mondelinge behandeling?

Tuchtzaken worden schriftelijk afgedaan, tenzij de vereniging of speler de vóór de 1e donderdag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven, heeft laten weten een mondelinge behandeling te wensen. Datum, tijd en plaats van de mondelinge behandeling wordt in overleg met het bondsbureau door de tuchtcommissie vastgesteld.


Straffen 


Standaardstraffen

De tuchtcommissie maakt voor aanvang van het seizoen bekend welke standaardstraf wordt opgelegd voor een rode kaart voor een verbale respectievelijk een fysieke overtreding. 

Voor een verbale overtreding waarbij scheldwoorden dan wel ernstige ziektes worden gebruikt, is de standaardstraf 2 wedstrijden. In het algemeen hanteert de tuchtcommissie voor een fysieke overtreding een minimumstraf van 2 wedstrijden.


Kosten 


De totale kosten voor een rode kaart zijn:


JeugdSenioren 

Veldhockey€ 7,50 voor elke rode kaart + €2,50 opslag€ 7,50 voor elke rode kaart + €2,50 opslag

Zaalhockey

€ 7,50 voor elke rode kaart + €2,50 opslag€ 7,50 voor elke rode kaart + €2,50 opslag


Beroep


Als je het niet eens bent met de uitspraak, kun je meestal in beroep gaan

Beroep is niet in alle gevallen mogelijk. In de uitspraak van de tuchtcommissie staat duidelijk beschreven of beroep openstaat. Lees om misverstanden te voorkomen de uitspraakbrief goed door. (N.B. Ter zake van een registratie of een automatisch verbod tot deelname naar aanleiding van een gele kaart is geen verweer of beroep mogelijk!)


Het beroep kan worden ingesteld door;

a.de betrokken speler/begeleider en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s);

b.de vereniging van de speler/begeleider;

c.het bondsbestuur. 


Beroepschrift

Het beroepschrift moet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de tuchtcommissie worden ingediend bij het bondsbureau ([email protected]) (artikel 7.2. lid 1 TR). 

Degene die beroep aantekent moet in zijn beroepschrift (brief) duidelijk de argumenten aanvoeren waarom hij het niet eens is met de beslissing van de tuchtcommissie.

Indien het beroep wordt ingesteld door een vereniging moet de betrokken speler/begeleider schriftelijk (bijvoorbeeld door mede-ondertekening) aangeven met het beroep in te stemmen (artikel 7.2. lid 3 TR). 


Zitting commissie van beroep

Binnen 4 weken na ontvangst van het beroepschrift wordt het beroep door de commissie van beroep mondeling behandeld. 

De zittingen van de commissie van beroep vinden in principe plaats op het bondsbureau in Nieuwegein. 


Beroep heeft in beginsel opschortende werking

Dat betekent dat de straf nog niet in gaat en dat de uitspraak van de commissie van beroep wordt afgewacht. De tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen een onmiddellijk speelverbod opleggen, ongeacht het in te stellen beroep. In dat geval mag er niet gespeeld worden! Dit geldt bijvoorbeeld voor rode kaarten behaald tijdens play offs.Tuchtcommissie


Elke kaart (geel of rood) moet uiterlijk de zondagavond nadat die kaart is ontvangen (dus nog hetzelfde weekend!) vóór 22:00 uur per e-mail aan het Wedstrijdsecretariaat als volgt worden gemeld:

1.naam speler/coach

2.team

3.datum wedstrijd

4.wedstrijd + wedstrijdnummer

5.soort kaart (geel/rood – fysiek/spelbederf/verbaal)

6.verklaring van speler

7.verklaring beide scheidsrechters (facultatief)


Het WS zorgt voor verdere afwikkeling binnen de vereniging (Tuchtcommissie) en de KNHB (Tuchtcommissie). 


Bij elke tweede en volgende gele kaart en bij elke rode kaart is de speler verplicht zich maandagavond volgend op de wedstrijddag waarop de bewuste kaart(en) is/zijn uitgereikt om 19:30 uur persoonlijk op de club te melden om te verschijnen voor de Tuchtcommissie van HCC. In het geval van een minderjarige moet hij vergezeld worden door zijn ouder(s) en/of verzorgers.


De Tuchtcommissie van HCC is bevoegd om - in afwachting van een eventueel (afwijkend van de standaardstraffen) vonnis van de Tuchtcommissie van de KNHB eerder en in sommige gevallen zwaardere straffen op te leggen.


Doelstelling en taakomschrijving Tuchtcommissie


De Hockey Club Capelle (HCC) hecht aan zelfregulering bij het bewaken van de discipline en sportiviteit van al haar leden en begeleiders tijdens en rondom de wedstrijden. Dit is in het belang van zowel een sportief wedstrijd- en competitieverloop als het bevorderen van de resultaten en het imago van de vereniging.


Met het oog op deze doelstelling heeft HCC een eigen (interne) Tuchtcommissie ingesteld, die handelend mag optreden in geval van (vermeend) gedrag in strijd met de club- en/of KNHB statuten en reglementen.


De Tuchtcommissie bestaat uit minimaal twee leden en heeft de navolgende taken.


1.Het registreren van de gele en/of rode kaarten, uitgedeeld aan HCC spelers, coaches en andere (officiële) begeleiders alsmede de administratieve verwerking daarvan en eventueel daaruit voortvloeiende schorsingen richting KNHB.

2.Het beoordelen en bestraffen van HCC leden en/of begeleiders in geval van een rode kaart, zulks los van en zoveel mogelijk vooruitlopend op de tuchtprocedure zoals gevolgd door de KNHB. De Tuchtcommissie beoordeelt de gedragingen en omstandigheden die tot de rode kaart aanleiding hebben gegeven en neemt daarbij (schriftelijk en/of mondeling) het principe van hoor- en wederhoor in acht. De Tuchtcommissie is bevoegd betrokken speler(s), coach(es) of begeleider(s) namens HCC te bestraffen. De opgelegde straf is bindend en geldt in plaats van de door de KNHB opgelegde straf, tenzij die laatste zwaarder en/of anders van aard is.

3.De bevoegdheid van de Tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen van vermeend wangedrag worden uitgebreid door het bestuur van HCC. De Tuchtcommissie handelt dan volgens dezelfde principes en procedures als onder 2. beschreven.


Indien de KNHB of een andere hockeyclub zich wendt tot de Tuchtcommissie om een klacht over HCC of (één van) haar leden af te handelen, beslist eerst het bestuur van HCC of zij de Tuchtcommissie daartoe wil inschakelen.


De Tuchtcommissie is in haar beoordeling en strafoplegging zelfstandig en opereert zonder last van of ruggespraak met het bestuur. Zij legt aan het bestuur desgewenst verantwoording af op hoofdlijnen en het bestuur toetst in dat geval slechts of de Tuchtcommissie in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. De Tuchtcommissie is daarmee ook vrij in het bepalen van de door haar noodzakelijk geachte straf, behalve bij het opleggen van een geldboete hoger dan € 100,=, of bij het royeren van betrokkene(n) als lid c.q. begeleider. Laatstbedoelde sancties zijn voorbehouden aan het bestuur van HCC, eventueel na daartoe strekkend voorstel van de Tuchtcommissie.Reglement Tuchtcommissie Hockey Club Capelle


Artikel 1

Definities

a. "bestuur": waar in dit reglement wordt gesproken over "bestuur", wordt bedoeld het bestuur van de Hockey Club Capelle (HCC), alsmede elk individueel lid van het bestuur van HCC;

b. "lid": waar in dit reglement wordt gesproken over "lid", wordt bedoeld een lid (erelid, gewoon lid of ondersteunend lid) van HCC, alsmede een (al dan niet betaalde) medewerker van HCC, alsmede alle coaches, ouders en andere begeleiders van teams/leden van HCC.


Artikel 2

Aanhangig maken van een tuchtprocedure

Een tuchtprocedure op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van HCC en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) wordt door het bestuur tegen een lid c.q. een groepering van leden aanhangig gemaakt bij de Tuchtcommissie indien sprake is van één of meerdere van de navolgende voorvallen:

1.een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd; de zitting van de Tuchtcommissie volgt de maandag volgend op het weekend waarin de kaart is uitgedeeld om 19:00u in het clubhuis van HCC;

2.een lid in één seizoen twee keer, of meer, tijdelijk uit het veld is gestuurd (in de zaal: ook twee keer of meer); de zitting van de Tuchtcommissie volgt de maandag volgend op het weekend waarin de kaart is uitgedeeld om 19:00u in het clubhuis van HCC;

3.het bestuur reden heeft aan te nemen dat het lid c.q. de groepering van leden in strijd heeft gehandeld met de statuten en/of reglementen van HCC en/of de KNHB;

4.op verzoek van een bevoegd persoon van een andere hockeyvereniging aan het bestuur en het bestuur dit verzoek niet onredelijk voorkomt.


Artikel 3

Samenstelling Tuchtcommissie

a. De Tuchtcommissie bestaat uit twee tot vier leden, waarvan minimaal één lid met een juridische achtergrond.

b. Het bestuur benoemt de leden van de Tuchtcommissie voor een zittingstermijn van drie jaren, herbenoeming van een lid van de Tuchtcommissie is mogelijk. Tussentijds ontslag van (een lid van) de Tuchtcommissie kan gebeuren op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering.

c. De Tuchtcommissie is bevoegd een zaak met minimaal twee leden te behandelen.

d. De Tuchtcommissie bepaalt desgewenst de eigen onderlinge taakverdeling.


Artikel 4 Wijze van behandeling door Tuchtcommissie

a. De Tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak.

b. De Tuchtcommissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen.

c. De Tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.

d. Een betrokken lid kan de Tuchtcommissie verzoeken de zaak mondeling te behandelen. Enkel indien door een mondelinge behandeling een onaanvaardbare vertraging van de zaak zou ontstaan, wijst de Tuchtcommissie een dergelijk verzoek af.

e. De zittingen van de Tuchtcommissie zijn in beginsel niet openbaar.


Artikel 5

Het horen van leden door de tuchtcommissie

a. De Tuchtcommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.

b. Leden zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de Tuchtcommissie en desgevraagd de Tuchtcommissie alle relevante inlichtingen te verstrekken.

c. Het is minderjarige leden toegestaan zich te laten vergezellen door hun ouders/verzorgers.


Artikel 6 Uitspraak

De Tuchtcommissie deelt haar uitspraak mondeling, met motivering, mede aan het betrokken lid (respectievelijk de betrokken leden) en het bestuur van de vereniging met eventueel straf en strafmaat. De Tuchtcommissie kan besluiten de uitspraak op schrift te stellen.


Artikel 7 Straffen


a. De Tuchtcommissie is bevoegd de zaak zonder strafoplegging af te doen.


b. De Tuchtcommissie kan aan een lid of groepering van leden de volgende straffen opleggen:

1.een berisping;

2.een speelverbod voor één of meer competitiewedstrijden dan wel vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet voorwaardelijk;

3.ontzegging van de toegang tot het terrein van HCC voor een zekere periode;

4.een geldboete van ten hoogste honderd euro (€ 100,=), al dan niet voorwaardelijk voor wat betreft een eventueel door HCC geleden schade;

5.een alternatieve straf naar inzicht van de Tuchtcommissie ter (gedeeltelijke) vervanging van de opgelegde geldboete en/of het speelverbod; indien de alternatieve straf door toedoen van het betreffende lid niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog de (volledige) straffen als onder 1, 2, 3 en/of 4 van kracht;

6.een combinatie van straffen als beschreven onder 1 t/m 5.


c. De Tuchtcommissie kan een lid, dat in haar optiek daarvoor in aanmerking komt, bij het bestuur voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap. Indien het bestuur een zodanig voorgedragen lid niet uit het lidmaatschap ontzet, is het bestuur verplicht hiervan, onder opgave van redenen, melding te maken aan de algemene ledenvergadering.


d. De Tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe naar het oordeel van de Tuchtcommissie gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat.


e. De Tuchtcommissie kan besluiten dat haar uitspraak gepubliceerd wordt in het officieel orgaan van de vereniging, derhalve op de website www.hccapelle.nl. De Tuchtcommissie zal het bestuur vóór publicatie van haar besluit op de hoogte stellen. Het bestuur kan vervolgens besluiten dat niet tot publicatie wordt overgegaan.


Artikel 8 Beroep

Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie staat geen beroep open.


De uitspraken van de Tuchtcommissie zijn direct uitvoerbaar, tenzij de Tuchtcommissie anders bepaalt.


Artikel 9 Boetes en administratiekosten KNHB

Door de KNHB in rekening gebrachte boetes en administratiekosten voor kaarten kunnen integraal worden doorbelast aan het betreffende lid en, indien een machtiging tot automatische incasso is afgegeven, geïncasseerd.


Artikel 10 Tenuitvoerlegging straffen

De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berust uiteindelijk volledig bij het bestuur.


Spelbegeleiding

 

In de wedstrijden van de Jongste Jeugd is nog geen sprake van 'echte' scheidsrechters. In plaats daarvan zijn er 'spelbegeleiders'. De belangrijkste taak van de spelbegeleider is de teams op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen.

 

De coach of manager deelt ouders in voor spelbegeleiding. Een spelbegeleider neemt kennis van de spelregels van het 3-tal, 6- of 8-tal hockey en past deze toe in de wedstrijd en geeft tijdens de wedstrijd waar nodig uitleg aan de spelers. Elk jaar organiseert HCC een spelleidingavond voor alle ouders van kinderen in 3-tallen, 6- en 8-tallen, zodat zij in staat zijn om de rol van spelbegeleider op zich te nemen. Of simpelweg omdat het natuurlijk goed is om de spelregels te kennen van de sport van uw zoon of dochter.

 

De taken van de spelbegeleider:


*Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams;

     *Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aan geschonken wordt in de wedstrijd;

-       *Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen;

-       *Speeltijd bewaken;

-       *Score bijhouden.

 

Tijdens het spel onderbreekt de spelbegeleider het spel zo min mogelijk maar let op veiligheid en de hoofdregels. Niet elke regel wordt altijd volledig toegepast om te voorkomen dat het spel teveel wordt afgefloten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Jongste Jeugd niet altijd voor alle ‘shoot’ gefloten, dit is geheel afhankelijk van het spelniveau, maar wel alles wat gevaarlijk spel is moet worden afgefloten (hakken met sticks, sticks te hoog uitzwaaien etc.). De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn. De spelbegeleider begeleid het spel en legt (aan beide teams) zonodig uit waarom hij/zij ergens voor floot. Leg daarvoor het spel zonodig stil.

 

Aandachtspunten:

 

-       *Probeer 'kluitjes' hockey te voorkomen.

-       *Voel’ het spel goed aan. Fluit het spel niet dood. Pas het niveau   van fluiten aan, aan het  spelniveau.

-       *Wisselen is onbeperkt toegestaan.

-       *Time-out is onbeperkt toegestaan.

-       *Let vooral op gevaarlijk spel.

-       *Stimuleer beide partijen en laat de uitslag niet te hoog uitvallen. Pas in dat geval maatregelen   toe. Bijvoorbeeld strenger fluiten voor de sterkere ploeg.

 

Tips voor scheidsrechters:

 

Tips over voorbereiding, positionering, samenwerking en wanneer en hoe we fluiten. 

 

Positionering:

 

-       De "hockeysticklijn” geeft de ideale looplijn voor scheidsrechter. Jij bent als eerste verantwoordelijk voor de eigen helft, en je mag over het hele veld fluiten (we houden de diagonaal aan als afspraak in de praktijk) behalve waar jouw collega als enige verantwoordelijk is.

-       Je bent als enige verantwoordelijk voor de eigen cirkel, eigen achterlijn en eigen zijlijn. Wijs dus niet alles met z’n tweeën aan.

-       Fluit nooit, maar dan ook nooit in de cirkel van je collega (alleen helpen nadat collega om advies vraagt). 

 

Fluiten, Signalering & waarneming:

 

-       *Hard en gedecideerd fluiten. Durf beslissingen te nemen.  

-       *Met één arm de richting aangeven (of met twee bij strafcorner, strafbal, doelpunt).  Meestal is dat  genoeg.  

-       *Liever niet tegelijk richting wijzen en je voet aanwijzen e.d.

-       *Fluit heb je in de hand – niet de hele tijd in de mond (ook niet aan koordje om je nek).

-       *Het is niet erg om een beetje laat te fluiten. Misschien komt er voordeel uit de situatie! Zeg dan  "ga door!" en wijs met de arm schuin omhoog voor de ploeg die het voordeel heeft.

-       

      Juiste signalen vind je hier: signalen van scheidsrechters

 

Samenwerking en voorbereiding:

 

-       Door jullie houding kan je laten zien dat jullie een team zijn.

-       Bereid de wedstrijd voor door bijvoorbeeld deze tips door te nemen. Maak afspraken. 

-       Scheidsrechters ondersteunen elkaar. Niet door okidoki’s elkaars signalering over te nemen, maar door bij beslissingen naar elkaar te kijken.   

-       Heb je het niet goed gezien? Kijk dan naar je collega. De collega geeft alleen advies over jouw cirkelsituaties als jij daar om vraagt.  

-       Wees zelf dus alert op wat er in de cirkel van jouw collega gebeurt – hij of zij kan jou  om advies vragen!  

-       Het is geen zwakte om te overleggen. En als je na een vergissing, een goede beslissing neemt, dan is dat beter dan halsstarrig vast te houden aan een verkeerde beslissing.

-       Als een coach opmerkingen maakt, probeer dan zijn aandacht weer op het spel van zijn ploeg te krijgen: "Als u nou coacht, dan fluit ik.... Ok?!”

-       Als coaches, spelers of publiek erg vervelend worden, leg dan de wedstrijd stil en ga niet in discussie, maar haal de aanvoerder erbij!  

 

Wanneer moeten we fluiten? 

 

-       *Beginslag (door de scheids die de tijd bijhoudt: in de eerst helft de scheids aan de andere kant van de dug-out). 

-       *Overtreding, tenzij voordeel: dan roep je "doorgaan” en je wijst schuin omhoog met één arm

-       *Strafcorner

-       *Strafbal geven (automatisch het teken dat de tijd stil wordt gezet)

-       *Teken dat aanvaller de strafbal mag nemen

-       *Tijd stil zetten. Met teken natuurlijk.

-       *Tijd hervatten. Door de scheids die de tijd stil heeft gezet. 

-       *Bully starten (want de tijd staat stil) 

-       *Vrije slag verdediging indien strafbal niet in doelpunt eindigt (automatisch het teken dat de tijd weer wordt gestart) 

-       *Doelpunt (na strafbal automatisch het teken dat de tijd weer wordt gestart). Door de scheids die het doelpunt gaf.        

-       *Hervatting na doelpunt. Door de scheids die het doelpunt gaf. 

-       *Aanvang 2e helft. Door de scheids die de tijd in de tweede helft bijhoudt (in principe de dug-out kant) 

-       *Einde speelhelft (denk aan de kortere wijze van aangeven van uitspeel-strafcorner)

-       *Bij shoot-outs: zoals bij strafballen. 

 

Wanneer mogen we fluiten?

 

-       *Vóór de wedstrijd (twee korte luide signalen): om de aanvoerders bij elkaar te brengen 

-       *Vóór de wedstrijd of tweede helft (twee korte luide signalen): teken dat we gaan beginnen (twee armen in de lucht met wijsvingers: 2 minuten). 

-       *Je ziet dat de bal op een verkeerde plek genomen gaat worden. Je fluit met korte stoten en wijst de juiste plek aan (legt de speler de bal niet op de juiste plek: vrije slag tegen). 

 

Wanneer fluiten we in principe niet?

 

-       *Bal over de zijlijn. Wijzen is genoeg, tenzij de spelers niet doorhebben dat de bal over de lijn is geweest: kort fluiten en de richting aangeven. 

-       *Bal over de achterlijn. Wijzen is genoeg, tenzij de spelers niet doorhebben dat de bal over de lijn is geweest: kort fluiten en uitslaan of lange corner aangeven.  

-       *Bij het in het veld roepen van een bestrafte speler: handgebaar .

-       *Wanneer je de twee minuten resterende speeltijd aangeeft.

 

Je fluit nooit: 

 

-       *In de cirkel van jouw collega (nooit, maar dan ook nooit).

-       *Voor het vrijgeven van een strafcorner.

-       *Voor het nemen van een lange corner e.d. 

 

Hoe fluiten we?

 

-       *Fluit heb je in de hand – niet de hele tijd in de mond houden (ook niet aan koordje om je nek). 

-       *Hard en gedecideerd. Durf beslissingen te nemen. 

-       *Kort (en hard en gedecideerd) voor simpele overtredingen.

-       *Harder: opzettelijke overtreding op middenveld.

-       *Nadrukkelijk langer en harder: opzettelijke overtreding waarop strafverzwaring volgt (10m, strafcorner in 23 m en vlak voordat je de tijd stil zet om te gaan waarschuwen (groen) of straffen (geel of rood). 

-       *Uitzonderlijk hard en lang: in de 23m van jouw collega bij een opzettelijke verdedigende overtreding. Signaal: collega, neem maar over als strafcorner. 

-       *Bij overtredingen: met één arm horizontaal de richting aangeven. Meestal is dat genoeg.

-       *Niet tegelijk richting wijzen en je voet aanwijzen e.d.

-       *Het is niet erg om een beetje laat te fluiten. Misschien komt er voordeel uit de situatie! Zeg dan ga door en wijs met de arm schuin omhoog voor de ploeg die het voordeel heeft.

-       *Denk aan de verdeling van het veld. Jouw zijlijn, jouw achterlijn en jouw cirkel. Jouw helft & denk aan de diagonaal! Wijs dus niet alles met z’n tweeën aan. 


Last, not least: houd je spelregelkennis op peil! Spelregels:


 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-6-tallen

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-8-tallen

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Wat-is-er-veranderd-incl.-spelregelwijziging.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Zaalhockeyregels-Jongste-Jeugd-2016-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Spelreglement-Zaalhockey-2016-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Aandachtspunten-spel-en-teambegeleiders.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Verschillen-spelregels-veld-en-zaalhockey-2016-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Boekje-drie-hoeraatjes-voor-hockey.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Hand-out.pdf


SIGNALEN SCHEIDSRECHTER:
 

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
17-7  Zomervakantie
11-9  Start veldcompetitie JJ en Junioren
12-9  Start veldcompetitie Senioren
Hele agenda
Uitslagen
JC1 HC De IJssel JC2 24-0
MA1 Schoonhovense MHC MA1 6-2
MB1 M.H.C. Krimpen MB1 1-3
MB2 Ring Pass Delft MB6 2-2
MC1 HCRB MC2 0-3
Meer uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen